• دومین مرحله از مسابقات ریس قهرمانی کشور 30 تیر 1399 (آلبوم سوم)

  دومین مرحله از مسابقات ریس قهرمانی کشور سال 1396 در 30 تیر ماه...
 • دومین مرحله از مسابقات ریس قهرمانی کشور 30 تیر 1399 (آلبوم دوم)

  دومین مرحله از مسابقات ریس قهرمانی کشور سال 1396 در 30 تیر ماه...
 • دومین مرحله از مسابقات ریس قهرمانی کشور 30 تیر 1399 (آلبوم اول)

  دومین مرحله از مسابقات ریس قهرمانی کشور سال 1396 در 30 تیر ماه...
 • اولین مرحله از مسابقات ریس کلاس آزاد قهرمانی کشور در سال 1396 (آلبوم چهارم)

  اولین مرحله از مسابقات ریس قهرمانی کشور سال 1396 در 15 اردیبهشت...
 • اولین مرحله از مسابقات ریس کلاس آزاد قهرمانی کشور در سال 1396 (آلبوم سوم)

  اولین مرحله از مسابقات ریس قهرمانی کشور سال 1396 در 15 اردیبهشت...
 • اولین مرحله از مسابقات ریس کلاس آزاد قهرمانی کشور در سال 1396 (آلبوم دوم)

  اولین مرحله از مسابقات ریس قهرمانی کشور سال 1396 در 15 اردیبهشت...
 • اولین مرحله از مسابقات ریس کلاس آزاد قهرمانی کشور در سال 1396 (آلبوم اول)

  اولین مرحله از مسابقات ریس قهرمانی کشور سال 1396 در 15 اردیبهشت...
 • تمرین 3 اردیبهشت 1396

  تمرین 3 اردیبهشت 1396
 • حرکات نمایشی آقای محمد باقرزاده در انتها مسابقه

  مسابقه بزرگ سال

  کسب مقام اول توسط آقای محمد باقرزاده مدیریت محترم و مقتدر...